Tarif 2021

Emplacement <150m² :                    2.100 € (incl.TVA + taxe communal Middelkerke)

Emplacement >150m² et <170m²:  2.200 € (incl.TVA + taxe communal Middelkerke)

Emplacement >170m²:                     2.300 € (incl.TVA + taxe communal Middelkerke)

Séjour chien(s): 35 € par chien par an (incl. TVA)

Loyer garage:   100 € par mois (incl.TVA)