Tarifs

Emplacement <150m² :                    2.010 € (incl.TVA + taxe communal Middelkerke)

Emplacement >150m² et <170m²:  2.130 € (incl.TVA + taxe communal Middelkerke)

Emplacement >170m²:                     2.230 € (incl.TVA + taxe communal Middelkerke)

Séjour chien(s): 35 € /chien/an (incl. TVA)
Loyer garage:    60 € / mois (incl.TVA)
Loyer chalet:    375 € / mois (incl.TVA) (contrat d'un an)